Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande uitdrukkingen de volgende betekenis:

Leverancier: barbacoa.PRO B.V. en iedere leverancier van goederen en/of diensten deel uitmakend van de overeenkomst;

Klant: de partij met welke de leverancier een overeenkomst is aangegaan;

Partijen: de leverancier en de klant;

Offerte: ieder schriftelijk aanbod door de leverancier aan de klant gedaan;

Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst tussen de klant en de leverancier, met alle aanhangsels en inclusief iedere wijziging welke is ontstaan na het sluiten van de overeenkomst;

Schriftelijk: alle papieren documenten, waaronder begrepen correspondentie per telefax, aangetekende of reguliere post alsmede correspondentie via een elektronisch medium zoals bijvoorbeeld e-mail;

Levering: de levering van de goederen zoals tussen partijen overeengekomen in overeenstemming met de overeenkomst;

Overeengekomen prijs: de prijs welke volgens de overeenkomst door de klant aan de leverancier moet worden betaald met betrekking tot de levering van de goederen en/of de diensten;

Onverwijld: zo snel als redelijkerwijs mogelijk maar niet later dan de volgende volledige twee (2) werkdagen;

Artikel 2: Toepasselijkheid en taal

2.1 Deze, algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen partijen alsmede daaruit voortvloeiende overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen;

2.2 Afwijkende bepalingen en/of overeenkomsten, waaronder begrepen iedere algemene voorwaarden welke worden gebruikt door de klant, zijn alleen van toepassing indien deze door de leverancier zijn aanvaard en schriftelijk bevestigd;

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal. De Engelstalige tekst is een vertaling van de Nederlandse tekst. De Nederlandse tekst is bindend en zal in geval van meningsverschil over de inhoud en de strekking als de juridisch juiste tekst gelden;

Artikel 3: Offertes en tot stand komen van de overeenkomst

3.1 Alle offertes zijn altijd vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

3.2 Een door de leverancier uitgebrachte offerte is geldig gedurende tien (10) werkdagen, tenzij anders is vermeld in de desbetreffende offerte. Na vijftien (15) werkdagen is de offerte definitief vervallen;

3.3 ledere offerte welke vrijblijvend is gedaan kan onverwijld vervallen worden verklaard nadat het is geaccepteerd door de klant en kan er in dat geval geen overeenkomst tot stand komen;

3.4 Een overeenkomst komt tot stand nadat een schriftelijke offerte door de klant schriftelijk is geaccepteerd en de acceptatie door de leverancier schriftelijk is bevestigd;

3.5 In afwijking van andere bepalingen in dit artikel zal na een order via de web shop geen overeenkomst tot stand komen tot het moment dat de order door leverancier schriftelijk aan de klant is bevestigd;

3.6 Door de leverancier verstrekte documentatie is uitsluitend bindend voor zover de offerte nadrukkelijk naar gegevens uit deze documentatie verwijst;

Artikel 4: Prijzen

4.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn alle prijzen aangegeven in euro’s (€) en exclusief BTW alsmede iedere andere van overheidswege opgelegde hefting;

4.2 Indien na het tot stand komen van de overeenkomst, maar voor de datum van de levering, zich prijswijzigingen voordoen in de kosten van de leverancier is de leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs door te berekenen nadat de klant hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. Indien de leverancier de overeengekomen prijs verhoogt met een percentage van vijftien (15) of meer dan is de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring;

4.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn alle prijzen ex locatie vanwaar de goederen worden verzonden;

4.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen komen alle kosten voor vervoer en verzekering voor rekening van de klant;

Artikel 5: Risico

5.1 Behalve in geval van grove nalatigheid door de leverancier en tenzij anders schriftelijk overeengekomen draagt de klant alle risico vanaf het moment dat de levering van de betreffende goederen is aangevangen;

5.2 Indien de leverancier goederen onder zich heeft van de klant, bijvoorbeeld voor reparatie, controle etc., en deze goederen moeten worden vervoerd om welke reden dan ook, dan draagt de klant alle risico’s voor verlies, diefstal, schade etc. gedurende het transport;

Artikel 6: Levering

6.1 De plaats van de levering zal worden bepaald in de overeenkomst. Voor geval de plaats van levering niet in de overeenkomst is vermeld is de plaats van levering de plaats vanwaar de goederen zijn verzonden.

6.2 Het tijdstip van de levering zal worden bepaald in de overeenkomst. Iedere tijd van levering welke afwijkt van de overeenkomst is alleen bindend als deze door de leverancier schriftelijk is bevestigd;

6. 3 Voor geval het tijdstip van de levering niet in de overeenkomst is vermeld zal de levering plaatsvinden binnen veertien (14) dagen na de totstandkoming van de overeenkomst, ex magazijn;

6.4 Tenzij anders overeengekomen is de leverancier bevoegd de goederen in fasen te leveren. leder gedeelte van de levering zal afzonderlijk in rekening worden gebracht, in welk geval de klant de afzonderlijke facturen als deel van de totale overeengekomen prijs zal betalen;

6.5 Indien de levering niet, of niet tijdig, plaatsvindt als gevolg van een handelen of nalaten van de klant, al dan niet voorzienbaar, zal de klant van rechtswege in verzuim zijn.

6.6 Indien, om welke reden dan ook, de klant in verzuim is en niet binnen twee (2) weken na het intreden van het verzuim alsnog de levering heeft aanvaard is de leverancier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en over te gaan tot verkoop of terugname van de betreffende goederen. Een lagere opbrengst en alle daaraan verbonden kosten zullen voor rekening van de klant komen, onder voorbehoud van het recht van de leverancier om volledige schadevergoeding te vorderen;

6.7 Voor geval de leverancier, om reden uitsluitend de leverancier verwijtbaar, nalatig blijft op tijd te leveren zal een extra termijn van twee(2) weken van toepassing zijn. Daarna zal de klant gerechtigd zijn een gefixeerde schadevergoeding te vorderen van 0,05% voor iedere volledige week van vertraging, berekend over de waarde van de vertraagde goederen. Gefixeerde schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan vijf procent (5%) van de waarde van de vertraagde goederen en zal alleen verschuldigd zijn indien de klant het bedrag van de geleden schade bewijst. De gefixeerde schadevergoeding zal voor de klant de enige mogelijkheid zijn voor schade geleden als gevolg van vertraging in de levering. Schade anders dan gefixeerde schade zijn nadrukkelijk uitgesloten;

Artikel 7: Overmacht

7.1 Indien de leverancier zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet kan nakomen, of slechts gedeeltelijk, dan is de leverancier gerechtigd om hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij zijn verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade;

7.2 Onder overmacht wordt geachte te verstaan iedere omstandigheid, al dan niet voorzienbaar, welke het permanent of tijdelijk onmogelijk maakt de overeenkomst na te komen, mede begrepen een abnormale prijsstijging bij aanleverende bedrijven;

7.3 Indien de leverancier zich op overmacht wil beroepen dient hij de klant zo snel als praktisch mogelijk schriftelijk te informeren welke omstandigheid leidend tot overmacht, zich heeft voorgedaan;

Artikel 8: Klachten

8.1 Onmiddellijk na de levering dient de klant de goederen te onderzoeken. Klachten met betrekking tot zichtbare afwijkingen en/of defecten aan de goederen moeten binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van de goederen schriftelijk, met vermelding van de reden, aan de leverancier worden medegedeeld, op straffe van verlies van het recht van reclame. De leverancier geeft hierop doorgaans binnen drie (3) dagen een reactie;

8.2 Indien een klacht, schriftelijk, door de leverancier gegrond wordt bevonden, dan heeft de leverancier het recht, naar keuze, de betreffende goederen te repareren of te vervangen, dan wel een korting en/of compensatie aan te bieden;

8.3 Indien partijen zouden besluiten dat de geleverde goederen moeten worden teruggezonden naar de leverancier dan zij alle daaraan verbonden kosten volledig voor rekening en risico van de klant, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, met uitzondering van de kosten van het retourneren van goederer waarvan het is vastgesteld dat deze afwijkingen en/of defecten bevatten vallende onder de garantie of de waarvoor leverancier verantwoordelijk is;

Artikel 9: Facturering en betaling

9.1 Alle betalingen dienen binnen eenentwintig (21) dagen na de factuurdatum plaats te vinden ten kantore van leverancier of op de bankrekening van leverancier;

9.2 Indien een betaling niet binnen de in art. 9.1 genoemde termijn heeft plaatsgevonden is de klant van rechtswege in verzuim, zonder dat ingebrekestelling hoeft plaats te vinden;

9.3 Indien de klant ook na een ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag te voldoen dan kan leverancier aanspraak maken op de vergoeding van de buitengerechtelijke kosten waarvan het minimum wordt bepaald op vijftien procent (15%) van het verschuldigde bedrag, ongeachte het recht om de werkelijk gemaakte kosten (bijvoorbeeld advocaat en/of juridisch adviseur) te vorderen. Daarnaast is leverancier gerechtigd de wettelijke handelsrente over het factuurbedrag met een minimum van tweehonderdvijftig euro (€ 250,–) in rekening te brengen,

9.4 De leverancier heeft het recht om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeenge-komen prijs te verzoeken;

9.5 De klant is verplicht om op eerste verzoek zekerheid of een bankgarantie te verschaffen voor de nakoming van de overeenkomst;

Artikel 10: Garantie

10. 1 De leverancier garandeert de deugdelijkheid en de overeengekomen kwaliteit van de geleverde goederen voor de periode van een (1) jaar. De garantieperiode begint de dag nadat de goederen zijn geleverd;

10.2 De garantieperiode voor het geglazuurde keramiek aan de buitenzijde van de goederen eindigt vijfentwintig jaar na de dag van de levering van de goederen;

10.3 Enige garantie door de leverancier verleend is strikt beperkt tot gebruik van verkeerde materialen of verkeerd ontwerp, mits deze fouten in de garantieperiode schriftelijk aan de leverancier zijn medegedeeld binnen zeven (7) dagen vanaf het moment waarop de klant bekend is geworden met of redelijkerwijs bekend had kunnen worden van genoemde fouten. Het is naar keuze van leverancier de goederen te vervangen of te repareren;

10.4 Onder de verleende garantie voorts vallen niet gebreken veroorzaakt door of als gevolg van:

  • nalatigheid of andere onjuiste handelingen van de klant, diens werknemers of afnemers
  • ondeugdelijke installatie en veranderingen aangebracht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier
  • fouten welke veroorzaakt zijn door of een gevolg zijn van normale slijtage
  • alle gebruik en onderhoud welke niet in overeenstemming is met de bij de geleverde goederen verstrekte handleiding en instructies of anderszins niet in overeenstemming is met goed gebruik;

10.5 De klant kan geen garantie inroepen indien de klant jegens de leverancier in verzuim is, bijvoorbeeld zolang de leverancier geen volledige betaling heeft ontvangen van de overeengekomen prijs;

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Leverancier staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van de geleverde goederen;

11.2 Behalve in geval van opzet of grove nalatigheid is de leverancier uitsluitend aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming. De verplichting tot vergoeding van schade ontstaat niet voordat:

  • de klant de leverancier schriftelijk de tekortkoming heeft medegedeeld
  • de schade leverancier verwijtbaar is
  • de klant heeft aangetoond voldoende maatregelen te hebben genomen om de schade te voorkomen of te beperken;

11.3 Indien de leverancier, op grond van de verwijtbare tekortkoming, verplicht is tot schadevergoeding, zal deze verplichting beperkt zijn tot vergoeding van directe schade tot het maximum bedrag van de overeenkomst, exclusief BTW;

11.4 Voor geval de verzekeraar van leverancier een uitkering doet in verband met de aansprakelijkheid als bovenbedoeld, dan zal de verplichting tot schadevergoeding ook beperkt zijn tot het bedrag dat de verzekeraar betaalt voor de betreffende kwestie;

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

12.1 Alle goederen welke door de leverancier zijn geleverd blijven eigendom van de leverancier totdat de klant alle verplichtingen uit de overeenkomst jegens leverancier is nagekomen;

12.2 Tot het moment waarop de eigendom in overeenstemming met artikel 12.1 op de klant zal overgaan zal de klant geen maatregelen nemen welke de onbelemmerde handhaving van het eigendomsrecht van de leverancier zal verstoren. Voorts zal de klant alle redelijkerwijs gevraagde maatregelen nemen ter bescherming van dit eigendomsrecht en zal hij op eerste verzoek van leverancier de goederen onverwijld retourneren;

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op malle overeenkomsten die tussen leverancier en de klant tot stand komen is Nederlands recht van toepassing;

13.2 Geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen leverancier en de klant zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Den Haag;

Artikel 14 – Herroepingsrecht

Bij producten:

14.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

14.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

14.3 De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

14.4 De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

14.5 Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

14.6 Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.